Викладачі

Архієпископ Новосанжарський Веніамін (Погребной).

Віцеректор, кандидат філософських наук (PhD)

 • Святе Письмо Старого Завіту,
 • Святе Письмо Нового Завіту.

Архиепископ Новосанжарский Вениамин (Погребной).

Вице-ректор, кандидат философских наук (PhD)

 • Священное Писание Ветхого Завета,
 • Священное Писание Нового Завета.

 

Протоієрей Сергій Яблуновський.

Проректор із науково-дослідницької роботи. Декан богословсько-місіонерського факультету, кандидат богослов’я (PhD)

 • Порівняльне богослов’я,
 • Догматичне богослов’я,
 • Основи написання бакалаврських робіт.

Протоиерей Сергей Яблуновский.

Проректор по научно-исследовательской работе. Декан богословско-миссионерского факультета, кандидат богословия (PhD).

 • Сравнительное богословие,
 • Догматическое богословие,
 • Основы написание бакалаврских работ.

 

Протоієрей Віталій Васильчук.

Проректор із виховної роботи, кандидат богослов’я

 • Вступ до богослов’я (Катехізис Православної Церкви),
 • Основне богослов’я,
 • Пастирське богослов’я,
 • Українська мова (за професійним спрямуванням).

Протоиерей Виталий Васильчук.

Проректор по воспитательной работе, кандидат богословия

 • Введение в богословие (Катехизис Православной Церкви).
 • Основное богословие,
 • Пастырское богословие,
 • Украинский язык.

 

Протоієрей Георгій Граб.

Духівник, магістр богослов’я

 • Християнська етика,
 • Пастирські настанови та етикет,
 • Психологія.

Протоиерей Георгий Граб.

Духовник, магистр богословия

 • Христианская этика,
 • Пастырские наставления и этикет,
 • Психология.


Протоієрей Сергій Антонюк.

Секретар Вченої ради, магістр богослов’я, магістр педагогіки

 • Грецька мова (за професійним спрямуванням),
 • Латинська мова (за професійним спрямуванням).

Протоиерей Сергий Антонюк. 

Секретарь Ученого Совета, магистр богословия, магистр педагогики

 • Греческий язык (по профессиональному направлению), 
 • Латинский язык (по профессиональному направлению).


Протоієрей Михайло Гречило.

Завідувач канцелярії, бакалавр богослов’я

 • Літургіка,
 • Церковнослов’янська мова,
 • Церковний устав.

Протоиерей Михаил Гречило.

Заведующий канцелярией, бакалавр богословия

 • Литургика,
 • Церковнославянский язык,
 • Церковный устав.

 

Протоієрей Євгеній Паламар.

Магістр богослов’я, магістр філософії

 • Логіка,
 • Філософія,
 • Апологетика,
 • Наука та релігія.

Протоиерей Евгений Паламарь.

Магистр богословия, магистр философии

 • Логика, 
 • Философия, 
 • Апологетика, 
 • Наука и религия.

 

Протоієрей Михайло Павлюк.

Бакалавр богослов’я

 • Практичні настанови для пастирів,
 • Християнські деномінації,
 • Новітні нетрадиційні релігійні течії.

Протоиерей Михаил Павлюк.

Бакалавр богословья

 • Христианские деноминации, 
 • Новейшие религиозные движения, 
 • Практическое руководство для пастырей.


Протоієрей Анатолій Боярчук.

Бакалавр богослов’я

 • Моральне богослов’я,
 • Біблійна історія,
 • Агіологія,
 • Іконознавство.

 

Протоиерей Анатолий Боярчук.

Бакалавр богословия

 • Нравственное богословие, 
 • Библейская история, 
 • Агиология, 
 • Иконоведение.

 

Протоієрей Георгій Коваленко.

Магістр педагогіки, бакалавр богослов’я

 • Соціальна робота Церкви

Протоиерей Георгий Коваленко. 

Магистр педагогики, бакалавр богословия 

 • Социальная работа Церкви.

 

Протоієрей Павло Рудь.

Магістр богослов’я

 • Загальноцерковна історія,
 • Гомілетика.

Протоиерей Павел Рудь. 

Магистр богословия

 • Общецерковная история
 • Гомилетика.

 

Ієрей Володимир Чередніченко.

Бакалавр богослов’я

 • Святе Письмо Нового Завіту,
 • Патрологія,
 • Місіологія.

Иерей Владимир Чередниченко.  

Магистр богословия

 • Священное Писание Нового Завета,
 • Патрология, 
 • Миссиология.

 

Протодиякон Яків Прутян.

Економ, завідувач бібліотеки. Магістр права, бакалавр богослов’я

 • Літургіка,
 • Історія та теорія нехристиянських релігій,
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці.

Протодиакон Яков Прутян. 

Эконом, Заведующий библиотекой. Магистр права, бакалавр богословия

 • Литургика,
 • История нехристианских религий, 
 • Безопасность жизнедеятельности и основы охраны труда.

 

Сахно Володимир Вікторович.

Магістр богослов’я, магістр педагогіки,

 • Історія Православ’я на Русі,
 • Історія Помісних Церков,
 • Історія церковних розколів,
 • Історія та культура України.

Сахно Владимир Викторович. 

Магистр богословия, магистр педагогики,

 • История Православия на Руси,
 • История Помесных Церквей,
 • История церковных расколов,
 • История и культура Украины.


Ільченко Олексій Володимирович.

Бакалавр педагогіки, регент чоловічого хору, куратор богослужбової практики

 • Церковний спів,
 • Читання церковнослов’янською мовою.

Ильченко Алексей Владимирович.

Бакалавр педагогики, регент мужского хора, куратор богослужебной практики

 • Церковное пение,
 • Чтение церковнославянским языком.

 

Рибальченко Людмила Леонідівна.

Методист, завідуюча сектором дистанційного навчання, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

 • Риторика,
 • Педагогіка,
 • Методика викладання теологічних дисциплін у середній школі.

Рыбальченко Людмила Леонидовна. 

Методист, заведующая сектором дистанционного обучения, учитель высшей категории, учитель-методист.

 • Риторика, 
 • Педагогика, 
 • Методика преподавания богословских дисциплин.

 

Горбань Сергій Іванович.

Завідуючий Іконописної школи ім. прп. Порфирія Кавсокалівіта, кандидат педагогічних наук, художник-іконописець, магістр мистецтвознавства, бакалавр богослов’я.

 • Техніка іконопису,
 • Історія церковного мистецтва,
 • Християнська іконографія.

Горбань Сергей Иванович. 

Заведующий Иконописной школой им. прп. Порфирия Кавсокаливита, кандидат педагогических наук, художник-иконописец, магистр искусствоведения, бакалавр богословия.

 • Техника иконописи, 
 • История церковного искусства, 
 • Христианская иконография.

 

Копач Антон Павлович.

Реставратор, художник-іконописець. Магістр культурології, бакалавр богослов’я.

 • Основи реставрації,
 • Іконописний малюнок.

Копач Антон Павлович. 

Реставратор, художник-иконописец. Магистр культурологии, бакалавр богословия.

 • Основы реставрации, 
 • Иконописный рисунок.


Люкшин Олег Володимирович.

Художник-іконописець, керівник іконописної майстерні «Тетраморф». Магістр права, бакалавр іконопису і богослов’я.

 • Техніка мозаїки.

Люкшин Олег Владимирович. 

Художник-иконописец, руководитель иконописной мастерской "Тетраморф". Магистр права, бакалавр иконописи и богословия.

 • Техника мозаики.

 

Заровний Кирило Сергійович.

Художник-іконописець, керівник іконописної майстерні «Delphinus». Бакалавр іконопису і богослов’я.

 • Техніка іконопису,
 • Іконописний малюнок.

Заровный Кирилл Сергеевич. 

Художник-иконописец, руководитель иконописной мастерской «Delphinus». Бакалавр иконописи и богословия.

 • Техника иконописи, 
 • Иконописный рисунок.

Михальська Соломія Олександрівна.

Магістр педагогіки, художник-іконописець. Бакалавр іконопису

 • Шрифтознавство,
 • Історія церковного мистецтва,
 • Матеріалознавство.

Михальская Соломия Александровна. 

Магистр педагогики, художник-иконописец. Бакалавр иконописи

 • Шрифтоведение, 
 • История церковного искусства,
 • Материаловедение.


Монахиня Софія (Калічина Світлана Борисівна).

Завідуюча відділом регентів-псаломщиків, магістр музичного мистецтва.

 • Сольфеджіо,
 • Хорознавство,
 • Методика роботи з хором,
 • Методика диригування,
 • Читка хорових партитур.

Монахиня София (Каличина).

Заведующая отделением регентов-псаломщиков, магистр музыкального искусства.

 • Сольфеджио, 
 • Хороведение, 
 • Методика работы с хором, 
 • Методика дирижирования,
 • Читка хоровых партитур.


Заводун Олександра Олександрівна.

Магістр музичного мистецтва

 • Церковний спів,
 • Методика диригування.

Заводун Александра Александровна. 

Магистр музыкального искусства 

 • Церковное пение, 
 • Методика дирижирования.


Удовіченко Олена Семенівна.

Магістр музичного мистецтва

 • Музична література,
 • Гармонія.

Удовиченко Елена Семёновна.

Магистр музыкального искусства

 • Музыкальная литература, 
 • Гармония.


Гажала Віта Вікторівна.

Магістр музичного мистецтва, регент змішаного хору

 • Вокал.

Гажала Вита Викторовна. 

Магистр музыкального искусства, регент смешанного хора 

 • Вокал.


Ільченко Вікторія Ігорівна.

Магістр музичного мистецтва

 • Церковний спів,
 • Фортепіано.

Ильченко Виктория Игоревна. 

Магистр музыкального искусства

 • Церковное пение,
 • Фортепиано.

Календарь новостей

ПнВтСрЧтПтСбВс
1 02 03 4 5
6 7 8 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<апрель 

Фотоархив

Объявления

Інформація щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання
13 февраля 2020, 10:25
Повідомлення! Змінено офіційну електронну поштову адресу ПМДС
29 мая 2017, 15:02
Иконописная мастерская при Полтавской Миссионерской Духовной Семинарии выполняет работы
01 апреля 2015, 10:01
Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства інформує
04 сентября 2012, 16:20

Ссылки