Виховна робота у Семінарії

Нарада чергових вихователів... Якось дивно чути подібне словосполучення, коли йдеться про духовний навчальний заклад. Напевно, хтось матиме асоціацію з інспекцією у справах неповнолітніх.

Що ж є ця грізна служба? Можна відповісти на це запитання у сухому канцелярському стилі:

Нарада чергових вихователів входить до адміністративної структури Полтавської Місіонерської Духовної Семінарії. Безпосередніми функціями даного структурного підрозділу є організація виховної роботи та контроль за дотриманням норм та розпоряджень Дисциплінарного статуту Семінарії, якими визначено правила поведінки та обов'язки вихованців на час навчально-освітнього процесу.

Очолює нараду проректор із виховної робот, який призначає Ректор Семінарії. До складу наради входять чергові вихователі з-поміж викладачів ПМДС. Діяльність проректора та його помічників регламентована відповідним Положенням про посадові обов'язки.

Для координації виховних заходів та оперативного вирішення поточних питань щотижня під головуванням проректора із виховної роботи проводяться наради чергових вихователів, у яких беруть участь духівник Семінарії, виховетелі, класні керівники та, у разі потреби, окремі викладачі. Рішення наради чергових вихователів затверджуються Вченою чи Педагогічною Радою.

Потрібно сказати, що рішення наради чергових вихователів часом бувають справді суворими, аж до відрахування порушника з Семінарії. Так буває, коли студент так і не зрозумів, навіщо він тут, чи спочатку помилився дверима, і всі його вчинки, вірніше, провини свідчать про це. Проте завданням проректора та вихователів не покарання, а виховання. Дисциплінарний статут – це щось на кшталт «Правил дорожнього руху» або «Інструкції з техніки безпеки», виконуй їх, – а вони насправді не вимагають чогось надмірного, – і досягнеш поставленої мети. До речі, двадцятип'ятирічна історія нашої відродженої духовної школи пам'ятає багатьох вихованців, яких ніколи (!) не викликали на нараду чергових вихователів у зв'язку з порушенням дисципліни. Ні, це не означає, що вони вміли "ховати кінці у воду". Просто вони з першого дня свого перебування чітко усвідомили, для чого прийшли; їм не було чого, та й ніколи витрачати час даремно. Вони правильно поставили ціль і благополучно досягли її. У таких студентів християнська совість – найнадійніша нарада чергових вихователів. Але, на жаль, ми часто виявляємося нездатними правильно розпорядитися даром свободи, а вона, як відомо, повинна бути в союзі з відповідальністю. І тому тим, хто ще не такий твердий у своїх моральних переконаннях і вчинках, потрібна допомога ззовні, щоб прищепити дисципліну, почуття відповідальності, працьовитість та акуратність. Мабуть, навіть краще асоціювати нараду вихователів зі «Швидкою допомогою»…

Воспитательная работа в Семинарии

 Совещание дежурных воспитателей... Как-то странно слышать подобное словосочетание, когда речь идет о духовном учебном заведении. Наверное, у кого-то будет ассоциация с инспекцией по делам несовершеннолетних.

Что же эта грозная служба? На этот вопрос можно ответить в сухом канцелярском стиле:

 Совещание дежурных воспитателей входит в административную структуру Полтавской Миссионерской Духовной Семинарии. Непосредственными функциями данного структурного подразделения является организация воспитательной работы и контроль соблюдения норм и распоряжений Дисциплинарного устава Семинарии, которыми определены правила поведения и обязанности воспитанников на время учебно-образовательного процесса.

 Возглавляет совещание проректор по воспитательной работе, который назначает Ректор Семинарии. В состав совещания входят дежурные воспитатели из числа преподавателей ПМДС. Деятельность проректора и его помощников регламентирована соответствующим Положением о должностных обязанностях.

 Для координации воспитательных мероприятий и оперативного решения текущих вопросов еженедельно под председательством проректора по воспитательной работе проводятся совещания дежурных воспитателей, в которых принимают участие духовник семинарии, воспитатели, классные руководители и, в случае необходимости, отдельные преподаватели. Решения совещания дежурных воспитателей утверждаются Ученым или Педагогическим Советом.

 Следует сказать, что решения совещания дежурных воспитателей порой бывают действительно суровыми, вплоть до отчисления нарушителя из Семинарии. Так бывает, когда студент так и не понял, зачем он здесь или сначала ошибся дверью, и все его поступки, вернее, вины свидетельствуют об этом. Однако задачей проректора и воспитателей не наказание, а воспитание. Дисциплинарный устав – это что-то вроде «Правил дорожного движения» или «Инструкции по технике безопасности», выполняй их, – а они на самом деле не требуют чего-то чрезмерного – и достигнешь поставленной цели. Кстати, двадцатипятилетняя история нашей возрожденной духовной школы помнит многих воспитаников, которых никогда (!) не вызывали на совещание дежурных воспитателей в связи с нарушением дисциплины. Нет, это не значит, что они умели "прятать концы в воду". Просто они с первого дня своего пребывания ясно осознали, для чего пришли; им нечего было, да и никогда тратить время зря. Они правильно поставили цель и благополучно добились ее. У таких студентов христианская совесть – самое надежное совещание дежурных воспитателей. Но, к сожалению, мы часто оказываемся не в состоянии правильно распорядиться даром свободы, а она, как известно, должна быть в союзе с ответственностью. И поэтому тем, кто еще не так устойчив в своих моральных убеждениях и поступках, нужна помощь извне, чтобы привить дисциплину, чувство ответственности, трудолюбие и аккуратность. Пожалуй, даже лучше ассоциировать совещание воспитателей со «Скорой помощью»…

Календарь новостей

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 2
03 4 5 6 7 08 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<майиюль>

Фотоархив

Объявления

Інформація щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання
13 февраля 2020, 10:25
Повідомлення! Змінено офіційну електронну поштову адресу ПМДС
29 мая 2017, 15:02
Иконописная мастерская при Полтавской Миссионерской Духовной Семинарии выполняет работы
01 апреля 2015, 10:01
Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства інформує
04 сентября 2012, 16:20

Ссылки